Beoordelen: Vraag 1 van 3

Heeft u het blootstellingsniveau bepaald voor alle gevaarlijke stoffen waaraan uw werknemers (kunnen) worden blootgesteld?

Het blootstellingsniveau geeft aan in welke mate uw werknemers de gevaarlijke stof binnenkrijgen. Deze waarde hangt af van 2 factoren:

  1. De concentratie gevaarlijke stof waaraan een werknemer wordt blootgesteld.
  2. Hoe vaak en hoe lang de blootstelling plaatsvindt.

 U kunt het blootstellingsniveau vaststellen op 2 manieren:

  1. Met een kwantitatieve schattingsmethode.
  2. Door te meten.

Blootstellingsroute

Werknemers kunnen worden blootgesteld via inademing (inhalatoir), via de huid (dermaal) of via de mond (oraal). Sommige stoffen hebben een grenswaarde voor huidblootstelling. Indien blootstelling kan plaatsvinden via de huid, dient u dit mee te nemen in uw beoordeling.

Clusteren

U kunt ook stoffen clusteren: stoffen die op elkaar lijken en waarvan de handelingen die men ermee verricht vergelijkbaar zijn kunt u bij de beoordeling samenvoegen tot 1 cluster. Per cluster stelt u vervolgens vast welke stof het meeste risico oplevert en hiervoor bepaalt u het blootstellingsniveau. Als u bij de andere stoffen uit het cluster een vergelijkbaar beschermingsniveau treft, zijn uw werknemers ook voldoende beschermd voor de overige stoffen uit het cluster. Deze aanpak moet duidelijk beschreven worden in de blootstellingsbeoordeling.

Beoordeling laten toetsen?

De blootstellingsbeoordeling moet in vrijwel alle gevallen worden getoetst door een kerndeskundige.

Behalve als: het bedrijf minder dan 25 medewerkers heeft en er is een erkende branche-RI&E gebruikt en de beoordeling van de blootstelling maakt onderdeel uit van die branche-RI&E (bijvoorbeeld omdat er gevalideerde veilige werkwijzen in staan). Als aan al deze voorwaarden is voldaan, dan hoeft de beoordeling niet meer getoetst te worden door een kerndeskundige.

Let op! Een erkend RI&E-instrument herkent u aan het logo op rie.nl.